Polityka prywatności i polityka ciasteczek

Administratorem Państwa danych osobowych jest
WERNEA-ROLETY.PL ARTUR WERNER
Os. Sarmackie 25/1, 62-020 Zalasewo
kontakt z nami: biuro@wernea-rolety.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

a. Zawarcia lub wykonania umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług oraz jej prawidłowego wykonania, w tym w związku z realizowaniem przez Państwa uprawnień wynikających z gwarancji, jakiej udzielamy na nasze produkty. Podstawa prawną jest przesłanka niezbędności do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b. Wypełniania obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c. Ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną korespondencją i kontaktami telefonicznymi
Korespondencja i rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście (np. informacji wskazywanych w formularzu kontaktowym). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z nami we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

e. Cele analityczne i statystyczne. Państwa dane osobowe związane z zawartymi umowami dotyczącymi naszych produktów są przez nas przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu pomaga nam polepszać jakość świadczonych usług, a także udoskonalać nasze produkty. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem wewnętrznych analiz biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f. Gwarancja. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizowaniem przez Państwa uprawnień wynikających z gwarancji, jakiej udzielamy na nasze produkty. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

g. Bezpieczeństwo i sprawne działanie serwisu. Aktywność użytkowników w serwisie jest rejestrowana w logach systemowych. Informacje zebrane w ramach logów są przetwarzane w celach technicznych i administracyjnych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz systemów informatycznych przetwarzających Państwa dane osobowe oraz w celach analitycznych i statystycznych zapewniających sprawne działanie serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu bezpiecznego i sprawnego serwisu internetowego (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

f. Przetwarzanie danych osobowych w ramach portali społecznościowych
Prowadzenie portali społecznościowych. Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, instagram). Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko lub nick w mediach społecznościowych) są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzeniem strony firmowej WERNEA-ROLETY.PL lub jego profilu oraz wykorzystywane w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promocji naszej marki oraz prowadzenie stosownej komunikacji w social media (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu

  1. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych.

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Nasza polityka przechowywania danych uwzględnia terminy przetwarzania danych, które wynikają z obowiązujących przepisów podatkowo-księgowych, terminów przedawnienia roszczeń lub naszych prawnie uzasadnionych interesów wynikających z konieczności archiwizacji prowadzonej korespondencji.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  1. podmiotom zaangażowanym w proces świadczenia usługi np. firmy kurierskie, kancelaria prawna, podmiotom współpracującym w procesie reklamacji oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym.
  2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym): firmie księgowej i informatycznej.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  6. w sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/).

Konieczność podania danych

Formularze serwisu internetowego
W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.

Informacje podawane w korespondencji, wymagane do podpisania lub wykonania umowy
W przypadku prowadzenia korespondencji lub podpisywania umów, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, zawarcia stosownej umowy.

Konsekwencje niepodania danych osobowych
W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, zawarcia lub wykonania umowy, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie tej usługi, zawarcie lub wykonanie umowy, prowadzenie korespondencji.

Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokowanie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

h) Dane użytkowników strony wernea-rolety.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbieranie plików cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie wernea-rolety.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

i) Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę wernea-rolety.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myavvount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Każdy kto, nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)